bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wywóz nieczystości płynnych

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wywóz nieczystości płynnych z posesji administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

1. Opis przedmiotu zamówienia – wywóz nieczystości płynnych

Zakres prac:
- wywóz nieczystości płynnych w ilości szacunkowej do 3161 m3 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia,
- ze względu na specyfikę i okoliczności nieprzewidziane, ilość wywozu nieczystości płynnych może ulec zmianie w trakcie trwania umowy,
- wybieranie nieczystości płynnych z dołów kloacznych oraz ich wywóz do oczyszczalni ścieków zgodnie z załącznikiem do umowy,
- ponoszenie kosztów związanych z wywozem nieczystości i zrzutem,
- czyszczenie gruntowne dołów kloacznych.

2. Termin wykonania zamówienia – 08.01.2018r. – 07.01.2019

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.
3.1. koszt wywozu nieczystości płynnych – znaczenie 90%,
K = cena najniższa/cena danego wykonawcy x 90
3.2. czyszczenie gruntowne dołów kloacznych – znaczenie 10%.
K = cena najniższa/cena danego wykonawcy x 10.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania zezwolenia w formie decyzji wydanej przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Tomaszowa Maz. obejmujące okres realizacji zamówienia,

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wywóz nieczystości płynnych z posesji administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. – nie otwierać przed: 21.12.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 21.12.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „Wywóz nieczystości płynnych z posesji administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

Osoba do kontaktów – Radosław Frączkowski.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

szacunkowa_wielkosc_wywozu.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 04.01.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 13.12.2017
Dokument oglądany razy: 838