bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont mieszkania Wschodnia 22 m 15

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wschodniej 22 m 15 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- przygotowanie ścian i sufitów do malowania z przetarciem tynków,
- budowa pomieszczenia WC,
- wzmocnienie podłogi płytami OSB,
- montaż drzwi wejściowych do mieszkania i do łazienki,
- wykonanie podejścia kanalizacji pod sedes,
- montaż przewodu wentylacyjnego w łazience i kuchni,
- wykonanie daszka nad wejściem,
- zamontowanie wodomierza,
- wywózka materiałów z rozbiórki.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania. Załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy.

2. Termin wykonania zamówienia – 45 dni od daty podpisania umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
- kosztorys ofertowy,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związane z prowadzoną działalnością gospodarczą aktualne przez cały okres realizacji prac objętych zamówieniem.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 21 m 2 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 03.01.2018r. godz. 12,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.01.2018r. do godz. 11,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 03.01.2018r. o godz. 12,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wschodniej 22 m 15 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

kosztorys_nakladczy.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 04.01.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 21.12.2017
Dokument oglądany razy: 723