bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont mieszkania - G.Roweckiego 7 m 2

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. G. Roweckiego 7 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia - remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. G. Roweckiego 7 w Tomaszowie Maz.

Na zakres prac składa się:
- naprawa podłóg,
- naprawa tynków ścian wewnętrznych (zbicie, osuszanie, odgrzybianie i wykonanie nowego tynku),
- zbicie płytek ściennych i podłogowych,
- wymiana stolarki drzwiowej drewnianej wewnętrznej i drzwi wejściowych do lokalu,
- wymiana stolarki drewnianej okiennej na okna PCV z nawiewnikami,
- demontaż boazerii drewnianej ściennej i sufitowej (kasetony),
- roboty demontażowe wyposażenia sanitarnego (wanna, umywalka, wc, zlewozmywak),
- przecieranie tynków wraz z pod szpachlowaniem i przygotowanie starych tynków pod malowanie wraz z gruntowaniem,
- jednokrotne malowanie w kolorze białym farbą emulsyjną,
- przybicie do podłóg płyty wiórowej OSB,
- naprawa ścian i posadzki w łazience,
- obicie ścianki pomiędzy kuchnią a łazienką płytą k-g wodoodporną,
- wykonanie wentylacji w łazience,
- wywiezienie materiału pochodzącego z rozbiórki.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez cały okres trwania umowy.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. G. Roweckiego 7 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 11.01.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 11.01.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. G. Roweckiego 7 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 16.01.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 03.01.2018
Dokument oglądany razy: 826