bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wymiana wodomierzy

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wymianę wodomierzy

1. Opis przedmiotu zamówienia – wymiana 154 szt wodomierzy w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych w Tomaszowie Maz. pod adresami:
- Bursztynowa 82/92,
- Bursztynowa 94/110,
- Stolarska 9,
- Stolarska 31,
- Stolarska 31A

Zakres prac:
- Odczyt i demontaż istniejących wodomierzy,
 Dostawa i montaż nowych wodomierzy sucho bieżnych o przekroju rur Ø1/2 cala, o parametrze Q=1,6m3/h, R=100/50 wraz z uszczelkami z terminem legalizacji 2023r,
- Sporządzenie protokołu wymiany wodomierza,
- Trwałe oznaczenie numeru mieszkania na wodomierzu.

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się ze stanem faktycznym przed złożeniem oferty.

2. Termin wykonania zamówienia – do 15.02.2018r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związane z prowadzoną działalnością gospodarczą na cały okres realizacji prac objętych umową.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wymiana i legalizacja wodomierzy – nie otwierać przed: 16.01.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 16.01.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na „wymianę wodomierzy”

Osoba do kontaktów – Radosław Frączkowski.

załączniki:

druk_oferta.pdf

wzor_umowy.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.01.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 08.01.2018
Dokument oglądany razy: 833