bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont mieszkania Piłsudskiego 33-35 m 6

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 33/35 m 6 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- zeskrobanie i zmycie starej farby w całym lokalu,
- przecieranie istniejących tynków na ścianach i sufitach,
- rozebranie drewnianych podłóg, legarów,
- rozebranie pieca kaflowego,
- wykonanie posadzek betonowych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej,
- wykonanie cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10 cm,
- zmniejszenie przez zamurowanie otworu drzwiowego,
- wykonanie przesklepień otworów w ścianach,
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach po zamurowaniu,
- wewnętrzne gładzie jednowarstwowe na ścianach w kuchni i pokoju,
- montaż drzwi wewnętrznych w pokoju i łazience,
- wydzielenie łazienki ścianką gipsowo-kartonową,
- jednokrotne gruntowanie i malowanie ścian farbami emulsyjnymi,
- jednokrotne gruntowanie i malowanie sufitów farbami emulsyjnymi,
- wykonanie podejścia pod umywalką, natrysk, sedes i zlewozmywak,
- wykonanie przewodu wentylacyjnego w łazience,
- utylizacja gruzu.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania. Załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy.

2. Termin wykonania zamówienia – 45 dni od daty podpisania umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
- kosztorys ofertowy,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związane z prowadzoną działalnością gospodarczą aktualne przez cały okres realizacji prac objętych zamówieniem.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 33/35 m 6 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 19.01.2018r. godz. 10,30.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01.2018r. do godz. 10,00.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 19.01.2018r. o godz. 10,30.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 33/35 m 6 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załączniki:

obmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.01.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 11.01.2018
Dokument oglądany razy: 881