bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont mieszkania - Warszawska 21-23 m 28

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 21/23 m 28 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- naprawa podłóg,
- naprawa tynków wewnętrznych,
- wykonanie sufitów podwieszanych,
- montaż płyt k-g na ściankach drewnianych,
- malowanie ścian i sufitów,
- wykonanie wentylacji w kuchni i łazience,
- wymiana stolarki drewnianej wewnętrznej i drzwi wejściowych do lokalu,
- wydzielenie miejsca na łazienkę i montaż ścianek działowych,
- roboty demontażowe instalacji wod-kan,
- wykonanie podejść odpływowych z rur PCV,
- wywiezienie materiału pochodzącego z rozbiórki.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania. Załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy.

2. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od daty podpisania umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
- kosztorys ofertowy,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związane z prowadzoną działalnością gospodarczą aktualne przez cały okres realizacji prac objętych zamówieniem.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 21/23 m 28 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 19.01.2018r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01.2018r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 19.01.2018r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 21/23 m 28 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

Załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.01.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 11.01.2018
Dokument oglądany razy: 931