bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont lokalu - Wschodnia 22 m 15

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wschodniej 22 m 15 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 03.01.2018r. do godz. 11,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 4 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 12.807,46 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk
Tomaszów Maz. ul. Główna 9
13.290,12 zł                    81,39
2 ZROBUD Leonard Nowakowski, Tomaszów Maz. ul. Jerozolimska 21 m 34 15.718,09 zł                       68,82
3 Biuro Seko Halina Magiera-Kamieńska, Tomaszów Maz. ul. B.Głowackiego 35/37 m 1 11.262,78 zł 96,04
4 PROJEKT-DOM Łukasz Kozłowski Tomaszów Maz.
ul. Graniczna 37/39A m 37
10.817,26 zł 100

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca - PROJEKT-DOM Łukasz Kozłowski, spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 4 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.01.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 15.01.2018
Dokument oglądany razy: 826