bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty remont mieszkania - Fabryczna 21 m 2

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 21 m 2 w Tomaszowie Maz.


W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 03.01.2018r. do godz. 10,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 4 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 6.923,24 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp. Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk
Tomaszów Maz. ul. Główna 9
6.210,13 zł                      100
2 ZROBUD Leonard Nowakowski, Tomaszów Maz. ul. Jerozolimska 21 m 34 6.986,67 zł 88,89
3 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 6.743,79 zł 92,09
4 PROJEKT-DOM Łukasz Kozłowski Tomaszów Maz.
ul. Graniczna 37/39A m 37
6.908,10 zł 89,90

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca - Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.01.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 15.01.2018
Dokument oglądany razy: 798