bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacje o wyborze oferty - G.Roweckiego 7 m 2

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. G. Roweckiego 7 m 2 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.01.2018r. do godz. 10,00 zostało złożonych do siedziby zamawiającego 5 ofert. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 22.394,07 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp. Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 K2-SYSTEM Michał Kot, Tomaszów Maz. ul. Botaniczna 63 18.900,00 zł                            100
2 RENOWA Zakład Remontowo-Budowlany, Tomaszów Maz.
ul. Przędzalniana 9
31.320,00 zł 60,34
3 Usługi Ogólnobudowlane ‘OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 20.508,94 zł 92,15
4 Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, Tomaszów Maz. ul. Główna 9 22.544,08 zł 83,84
5 PROJEKT-DOM Łukasz Kozłowski, Tomaszów Maz.
ul. Graniczna 37/39A/37
19.105,75 zł 98,92

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca - K2-SYSTEM Michał Kot, spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.01.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 15.01.2018
Dokument oglądany razy: 758