bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont komórek Krzyżowa 26

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont komórek na posesji przy ul. Krzyżowej 26 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Remont komórek na posesji przy ul. Krzyżowej 26 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
- rozbiórka odwarstwionej ściany,
- rozbiórka pokrycia papowego i deskowania,
- wykonanie fundamentu pod nowo budowaną ścianę,
- uzupełnienie ściany, nadproży nad otworem drzwiowym,
- wymiana drzwi do komórek,
- uzupełnienie tynków cement-wap.,
- położenie wyprawy akrylowej,
- wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronne desek,
- wymiana krokwi zniszczonych,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną gr. 5.2 cm,
- utylizacja papy z rozbiórki.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania. Załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do Oferty:
- kosztorys ofertowy,
- aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez cały okres trwania umowy.

3. Termin wykonania zamówienia – 90 dni od daty zawarcia umowy.

4. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownik robót) posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (jeśli jest wymagane stosownymi przepisami).

6. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty - uprawnienia kierownika budowy/robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont komórek na posesji przy ul. Krzyżowej 26 w Tomaszowie Maz.– nie otwierać przed: 23.01.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.01.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 23.01.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na remont komórek na posesji przy ul. Krzyżowej 26 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów: Danuta Stańczyk.

załączniki:

obmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.01.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 15.01.2018
Dokument oglądany razy: 753