bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Piłsudskiego 14 m 8

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 14 m 8 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.01.2018r. do godz. 9,00, zostały złożone do siedziby zamawiającego 4 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 17.429,02 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 BORTBUD Michał Bortkiewicz, Piotrków Tryb. ul. Puszczyńskiego 45 30.080,88 zł                      50,30
2 Usługi Ogólnobudowlane OMIR Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 15.130,80 zł     100
3 Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, Tomaszów Maz. ul. Główna 9 20.045,46 zł 75,48
4 K2-SYSTEM Michał Kot, Tomaszów Maz. ul. Botaniczna 63 17.280,00 zł 87,56

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Usługi Ogólnobudowlane OMIR Mirosław Owięcki, spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.01.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 16.01.2018
Dokument oglądany razy: 719