bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

zakup i dostawa czujników czadu i dymu

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na zakup 1100 szt czujników tlenku węgla i dymu wraz z dostawą do siedziby Tomaszowskiego TBS


1. Opis przedmiotu zamówienia - dostawa 1100 szt. czujników czadu i dymu wraz z dostawą do siedziby Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz.
Na zakres prac składa się:
Charakterystyka czujnika:
-Technologia elektrochemiczna
- Sensor optyczny
- Głośna sygnalizacja alarmowa
- Komunikaty głosowe z rozróżnieniem wykrytego zagrożenia
- Pamięć wartości szczytowej
- Przycisk Test / Reset do kontroli i obsługi urządzenia
- Funkcja Hush® umożliwiająca wyciszenie sygnału dźwiękowego alarmu
- Zasilanie bateryjne zapewniające ochronę także przy zaniku napięcia zasilania w sieci
- Możliwość montażu na suficie lub ścianie
- Mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym demontażem czujnika oraz baterii
- Sygnalizacja rozładowanych baterii
- Sygnalizacja nieprawidłowej pracy i końca okresu działania
- Prosty sposób montażu i obsługi
- Estetyczna i wytrzymała obudowa
- Wymiana baterii bez konieczności zdejmowania czujnika
- Zgodność z normą PN-EN14604:2006P(EN14604:2005)
- Zgodność z normą PN-EN50291-1:2010
- Pozytywna opinia techniczna CNBOP
- 10-letnia gwarancja
- Czujnik tlenku węgla elektrochemiczny
- Czujnik dymu optyczny
- Zasilanie: DC, 9V bateria
- Zakres temperatur: praca - 0°C ~ +40°C: transport i składowanie - - 20°C ~ +40°C
- Wilgotność: do 90% RH, bez kondensacji
- Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego stężenia tlenku węgla: akustyczna 85dB, optyczna (czerwona dioda LRD) oraz informacja głosowa
- Sygnalizacja wykrycia pożaru: akustyczna 85dB, optyczna (czerwona dioda LRD) oraz informacja głosowa
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
- Charakterystykę urządzenia.
- Pozytywną opinię techniczną CNBOP
- Zgodność z normą PN-EN14604:2006P(EN14604:2005)
- Zgodność z normą PN-EN50291-1:2010
- Spełnienie wymagań przedmiotu urządzenia.

2. Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.
4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące – brak wymagań.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – brak wymagań.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Zakup 1100 szt. czujników czadu i dymu wraz z dostawą do siedziby Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. – nie otwierać przed: 26.01.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 26.01.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na zakup 1100 szt. czujników czadu i dymu wraz z dostawą do siedziby Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o.

Osoba do kontaktów – Marek Biernacki.

załącznik:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.01.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 18.01.2018
Dokument oglądany razy: 762