bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zakup i dostawa piasku przeznaczonego do usuwania skutków gołoledzi w okresie zimy 2017/2018

1. Opis przedmiotu zamówienia, warunki, sposób
Zamówienie obejmuje:
       • zakup piasku o granulacji do 2 mm w liczbie 308 ton,
       • dostawę piasku na posesje wymienione w Załączniku 2.1 sukcesywnie, partiami w uzgodnieniu z Zamawiającym,
       • magazynowanie w siedzibie Wykonawcy na jego koszt do czasu jego dostarczenia  Zamawiającemu,
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia: 30.04.2018r
3. Komórka wnioskująca: Dział Administracji Osiedlowej
4. Szacunkowa wartość zamówienia netto wynosi: 10.750 złotych.
5. Obliczenie wartości szacunkowej zamówienia dokonane zostało na podstawie:
       - kosztów poniesionych do usuwania gołoledzi w sezonie 2016/2017
       - rozeznania rynku
(określić, na jakiej podstawie, dokonano obliczenia wartości szacunkowej, w szczególności.: planowane koszty, kosztorys inwestorski, rozeznanie rynku, dotychczas ponoszone wydatki powiększone o wskaźnik inflacji zgodnie z danymi GUS)
6. Szacunkowa wartość zamówienia w przeliczeniu na EURO wynosi:
10.750,- PLN NETTO 2506,65 PLN/EURO « 4,2886 ,- EURO NETTO
(aktualny kurs EURO zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów)
7. Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia: 02.11.2017 r.
8. Przewidywany koszt zamówienia (wartość brutto): 13222,50,- złotych.
9. Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia w tym wykaz dokumentów, jakich należy wymagać od Wykonawców na potwierdzenie spełnienia warunków oraz wykaz dokumentów, jakich należy wymagać w zakresie przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy):
10. Istotne postanowienia umowy (waloryzacja, zmiany, kary umowne, sposób rozliczeń, odbiory itp.).
       1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usług będących przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi w tym zakresie przepisami wymaganiami i zaleceniami Zamawiającego oraz przy dołożeniu należytej staranności.
       2. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usługi zgodnie, z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
       3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt zapewniający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
       4. Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia realizacji przedmiotowej umowy w pełnym zakresie, odebrania prawidłowo wykonanych usług oraz zapłaty wynagrodzenia.
       5. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za wykonane usługi wg ceny jednostkowej wskazanych w umowie, tj. ceny za zakup i dostawę 1 tony piasku.
       6. Cena jednostkowa usługi zawiera wszystkie koszty wykonawcy związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, w tym:
              • zakup i dostawę piasku
              • usługę dostaw w partiach
              • przechowywanie piasku do momentu dostawy
       7. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
       8. Podstawą do każdorazowego wystawienia faktury będzie protokół dostawy podpisany przez strony umowy, potwierdzający prawidłową realizację usług objętych przedmiotem umowy.
       9. Cena jednostkowa usługi może podlegać zmianie jedynie w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług.
       10. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić zamawiającemu kary umowne:
              a) w wysokości 3 000 PLN w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
              b) w wysokości 100 PLN za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.
       11. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy.
       12. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym - bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy:
              a) Wykonawca stracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy,
              b) Wykonawca podczas realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne potwierdzone aktem oskarżenia,
              c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami, zaleceniami i wskazaniami Zamawiającego oraz w sposób sprzeczny z elementami zawartymi w dokumentacji przetargowej,
              d) Wykonawca nie wypełnia obowiązków wynikających z umowy.
       13. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego.
11. Okres gwarancji: nie dotyczy
12. Wadium: nie dotyczy
13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie dotyczy
14. Kryteria oceny ofert w %
cena -100 %
15. Informacja o udziale podwykonawców: nie dotyczy
Np: konieczność wskazania w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom, zastrzeżenie, ze względu na
specyfikę zamówienia, części lub całości zamówienia do samodzielnej realizacji przez wykonawcę
16. Osoby odpowiedzialne za cenę ofert i realizację zamówienia (członkowie Komisji):
       1) Radosław Frączkowski
       2) Iwona Krośnia
       3) Piotr Sokalski
17. Wszczęcie postępowania odbędzie się poprzez:
       - publikację ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
       - wysłanie zaproszenia do składania ofert wykonawcom:
              1) FH-U „Fitz" Stanisław Fitz
              2) FH-U Tomasz Miksa
              3) Z.P.H.U. "TAR-BET"
18. Do niniejszego wniosku załączono następujące dokumenty:
(np. dokumentacja techniczna, kosztorysy inwestorskie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
parametry techniczne, mapy, płyty CD, nazwy i adresy zapraszanych wykonawców itp):
1) Załącznik 2.1 - Lista posesji z adresami i tonażem do dokonania dostaw

Do pobrania:
Dokument zamówienia z załącznikiemOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 12.02.2018
Podpisał: Radosław Kołodziejczyk
Dokument z dnia: 03.11.2017
Dokument oglądany razy: 814