bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - wymiana wodomierzy

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: wymiana i legalizacja wodomierzy.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.01.2018r. do godz. 9,30 zostało złożonych do siedziby zamawiającego 6 ofert. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 12.307,68 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Zakład Usługowo-Handlowy „REM Kępno” Sp. z o.o.
Łęka ul. Brukowa 4
9.812,88 zł                91,19
2 Capital Investment Systemy Opomiarowania Sp. z o.o.
Warszawa ul. Mickiewicza 37/58
8.948,02 zł 100
3 Capital Investment Systemy Opomiarowania Sp. z o.o.
Warszawa ul. Mickiewicza 37/58
7.950,10 zł Oferta odrzucona
4 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz
Tomaszów Maz. ul. Leszczynowa 10
13.305,60 zł 67,25
5 Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. O/Łódź
Łódź ul. Łąkowa 7a
12.141,36 zł 73,70
6 Zakład Gospodarki Wod-Kan
Tomaszów Maz. ul. Kępa 19
14.263,33 zł 62,73

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca - Capital Investment Systemy Opomiarowania Sp. z o.o., spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 12.02.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 22.01.2018
Dokument oglądany razy: 742