bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Piłsudskiego 33-35 m 6

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 33/35 m 6 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.01.2018r. do godz. 10,00, zostało złożonych do siedziby zamawiającego 5 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 22.165,02 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, Tomaszów Maz. ul. Główna 9 25.314,66 zł                       72,10
2 Biuro Seko Halina Magiera-Kamińska, Tomaszów Maz.
ul. B.Głowackiego 35/37 m 1
29.807,44 zł 61,23
3 Firma Budowlano Usługowa „DABI” Damian Biegun, Tomaszów Maz. ul. Ogrodowa 67 25.335,07 zł 72,04
4 K2-SYSTEM Michał Kot, Tomaszów Maz. ul. Botaniczna 63 18.252,00 zł 100
5 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR”
Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92
20.234,88 zł 90,20

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – K2-SYSTEM Michał Kot, spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 4 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 12.02.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 23.01.2018
Dokument oglądany razy: 681