bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Warszawska 21-23 m 2

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 21/23 m 2 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.01.2018r. do godz. 10,00, zostało złożonych do siedziby zamawiającego 5 ofert. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 32.384,15 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 ZROBUD Leonard Nowakowski, Tomaszów Maz. ul. Jerozolimska 21 m 34 29.008,80 zł                             81,53
2 K2-SYSTEM Michał Kot, Tomaszów Maz. ul. Botaniczna 63 23.652,00 zł 100
3 Firma Budowlano Usługowa „DABI” Damian Biegun, Tomaszów Maz. ul. Ogrodowa 67 27.073,73 zł 87,36
4 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 29.732,72 zł 79,55
5 Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, Tomaszów Maz. ul. Główna 9 29.300,34 zł 80,72

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – K2-SYSTEM Michał Kot, spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 12.02.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 23.01.2018
Dokument oglądany razy: 713