bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - remont komórek Krzyżowa 26

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont komórek lokatorskich na posesji przy ul. Krzyżowej 26 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.01.2018r. do godz. 9,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 3 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 34.126,77 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Lp. Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz.
ul. Strzelecka 10/92
33.200,00 zł                  100
2 Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, Tomaszów Maz. ul. Główna 9 42.526,23 zł 78,07
3 ZROBUD Leonard Nowakowski, Tomaszów Maz. ul. Jerozolimska 21 m 34 49.830,00 zł   66,63

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 12.02.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 30.01.2018
Dokument oglądany razy: 709