bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie zaleceń kominiarskich - Antoniego 20

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie zaleceń z protokołu kominiarskiego – św. Antoniego 20 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie zaleceń z protokołu kominiarskiego – św. Antoniego 20 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
- dobudować wentylację wywiewną pomieszczenia kuchni z lokalu nr 2, 3, 4,
- dobudować wentylację wywiewną pomieszczenia z kotlem c.o. w lokalu nr 3, 4, 5,
- dobudować wentylację wywiewną pomieszczenia łazienki w lokalu nr 1, 2, 3, 4,
- wykonać wentylację nawiewną do kotła c.o. w lokalu nr 3, 4,
- zamontować kratkę w drzwiach łazienki o pow. 220cm2 w lokalu nr 3,4,
- dobudować przewód dymowy do kotła c.o. w lokalu nr 2, 3, 7.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie zaleceń z protokołu kominiarskiego – Antoniego 20 w Tomaszowie Maz.– nie otwierać przed: 16.02.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.02.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 16.02.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na wykonanie zaleceń z protokołu kominiarskiego – Antoniego 20 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów: Marek Biernacki.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.02.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 08.02.2018
Dokument oglądany razy: 633