bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Szeroka 21 m 2

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Szerokiej 21 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.02.2017r. do godz. 9,30, zostało złożonych do siedziby zamawiającego 6 ofert. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 18.229,82 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Lp. Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Firma Budowlano Usługowa „DABI” Damian Biegun, Tomaszów Maz. ul. Ogrodowa 67 22.161,02 zł                      65,12
2 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10/92 15.495,00 zł 93,14
3 Biuro Seko Halina Magiera-Kamińska, Tomaszów Maz. ul. B.Głowackiego 35/37 m 1 15.984,00 zł    90,29
4 Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, Tomaszów Maz. ul. Główna 9 18.811,77 zł 76,72
5 ZROBUD Leonard Nowakowski, Tomaszów MAz. ul. Jerozolimska 21 m 34 14.431, 93 zł                                 100
6 Usługi Dekarsko Blacharskie Paweł Iwanicki – Tomaszów Maz. ul. Boh. 14-tej Brygady 22/45 17.472,37 zł 82,60

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – ZROBUD Leonard Nowakowski, uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 5 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.02.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.02.2018
Dokument oglądany razy: 705