bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Warszawska 28 m 11

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku przy ul. Warszawskiej 28 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.02.2017r. do godz. 10,00, zostało złożonych do siedziby zamawiającego 6 ofert. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 18.229,82 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Lp. Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Firma Budowlano Usługowa „DABI” Damian Biegun, Tomaszów Maz. ul. Ogrodowa 67 24.334,74 zł                           61,69
2 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10/92 15.226,00 zł 98,59
3 Biuro Seko Halina Magiera-Kamińska, Tomaszów Maz. ul. B.Głowackiego 35/37 m 1 15.012,00 zł 100
4 Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, Tomaszów Maz. ul. Główna 9 18.469,47 zł 81,28
5 ZROBUD Leonard Nowakowski, Tomaszów MAz. ul. Jerozolimska 21 m 34 16.045,75 zł 93,56
6 Usługi Dekarsko Blacharskie Paweł Iwanicki – Tomaszów Maz. ul. Boh. 14-tej Brygady 22/45 22.601,88 zł 66,42

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Biuro Seko Halina Magiera-Kamińska, uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 3 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.02.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.02.2018
Dokument oglądany razy: 733