bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont mieszkania Zgorzelicka 6 m 4

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Zgorzeleckiej 6 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- zerwanie zabudowy podłogi,
- wymiana tynku 30% powierzchni,
- odgrzybianie powierzchni ścian,
- zamontowanie drzwi do pokoju, WC i wejściowych,
- wydzielenie pomieszczenia WC i łazienki, ścianka z płyt GK,
- montaż parapetów,
- nabicie płyty OSB w lokalu,
- montaż sufitu podwieszanego,
- malowanie dwukrotne ścian i sufitów z gruntowaniem.

2. Termin wykonania zamówienia – do 45 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – brak.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – brak.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Zgorzeleckiej 6 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 21.02.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 21.02.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Zgorzeleckiej 6 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

kosztorys_nakladczy.pdf

druk_oferta.pdf

wzor_umowy.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 23.02.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 13.02.2018
Dokument oglądany razy: 770