bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont lokalu mieszkalnego - Antoniego 25 m 7

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Św. Antoniego 25 m 7 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia: remont lokalu mieszkalnego przy ul. Św. Antoniego 25 m 7.
Zakres prac:
- skucie zniszczonych tynków,
- wykonanie nowych tynków,
- wymiana okna w pokoju – sz. 2,
- wymiana drzwi wejściowych – 1 szt.,
- zamontowanie drzwi wewnętrznych,
- malowanie ścian i sufitów,
- ścianki działowe z płyt GK,
- nabicie płyty OSB na podłogi,
- rozprowadzenie instalacji wod-kan,
- zabudowa sufitów Gips-Karton na stelażu z profili.

Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej remontowanego lokalu.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu szczegółowego.

2. Termin wykonania zamówienia – do 40 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownik robót) posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uprawnienia kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Św. Antoniego 25 m 7 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 05.03.2018r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2018r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 05.03.2018r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na remont mieszkania przy ul. Św. Antoniego 25 m 7 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

kosztorys_nakladczy.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 26.02.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 22.02.2018
Dokument oglądany razy: 629