bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie wew instalacji co i cwu - Pl. Narutowicza 7

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. ul. Majowa 15, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: wykonanie wew instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej w lokalu użytkowym „A” w budynku usługowym przy PL. Narutowicza 7 w Tomaszowie Maz.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
2. Wymiana instalacji wody zimnej.
3. Rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej.
4. Zakup i podłączenie kotła gazowego do istniejącej instalacji gazowej wraz z uruchomieniem.

Roboty prosimy wycenić na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiaru .

Do oferty należy załączyć kosztorys szczegółowy ( w tym ceny materiałów, narzuty, cena r-g)

2. Termin wykonania zamówienia – 30 dni.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Prace winny być wykonywane przez uprawnionego instalatora. Należy wykonać niezbędne badania, w tym próbę szczelności.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie wew instalacji co i cw użytkowej w lokalu użytkowym – Pl. Narutowicza 7 Tomaszów Maz. – nie otwierać przed: 05.03.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 05.03.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na wykonanie wew instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej w lokalu użytkowym „A” w budynku usługowym przy PL. Narutowicza 7 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Marzena Gieszcz.

załączniki:

Projekt_budowlany.pdf

kosztorys_nakladczy.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdf



Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 09.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 22.02.2018
Dokument oglądany razy: 727