bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont klatek schodowych - Piłsudskiego 17/19

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont 2 klatek schodowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- zeskrobanie starej farby wraz z przecieraniem tynków, likwidacja zacieków,
- rozbiórka podłóg drewnianych,
- rozbiórka podsufitek z płyt pilśniowych,
- rozbiórka drewnianych podłóg i podkładów izolacyjnych,
- ługowanie ścian,
- demontaż wykładziny podłogowej,
- przygotowanie powierzchni pod malowanie emulsyjne i olejne,
- tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego,
- naprawa drewnianych balustrad wraz z pomalowaniem,
- wymiana stopni schodów,
- malowanie olejne schodów drewnianych,
- przybicie płyty OSB na deski podłogowe,
- położenie wykładziny PCV z warstwą izolacyjną rulowaną,
- skucie nierówności posadzek,
- podkłady betonowe na stropie,
- warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej,
- wykonanie nowego podkładu i ułożenie płytek posadzkowych V klasy ścieralności i antypoślizgowej, gresowe, mrozoodporne,
- cokoliki płytkowe,
- okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym na sufitach,
- dwukrotne malowanie emulsyjne ścian i sufitów,
- malowanie lamperii wraz z dwukrotnym szpachlowaniem,
- wywózka materiałów pochodzących z rozbiórki.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania. Załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy.

2. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od daty podpisania umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
- kosztorys ofertowy,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związane z prowadzoną działalnością gospodarczą aktualne przez cały okres realizacji prac objętych zamówieniem,
- uprawnienia kierownika robót.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont 2 klatek chodowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 06.03.2018r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2018r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 06.03.2018r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „Remont 2 klatek schodowych – Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta stańczyk.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 09.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 23.02.2018
Dokument oglądany razy: 685