bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont klatki - Warszawska 47

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 47 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 47 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
- zabudowa rur kanalizacyjnych,
- przygotowanie ścian do malowania,
- malowanie dwukrotne ścian i sufitów z gruntowaniem,
- malowanie nowych lamperii,
- odnowienie pomieszczenia WC,
- wymiana wykładziny PCV,
- wymiana płytek ceramicznych na podestach,
- wykonanie cokolików na podestach,
- naprawa stopni schodowych betonowych.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kosztorys szczegółowy.

2. Termin wykonania zamówienia – do 30.04.2018r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie remontu klatki schodowej – Warszawska 47 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 07.03.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2018r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 07.03.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na wykonanie remontu klatki schodowej – Warszawska 47 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

kosztorys_nakladczy.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 09.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 26.02.2018
Dokument oglądany razy: 703