bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont lokalu Niebrowska 10 m 28

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont lokalu mieszkalnego nr 28 w budynku przy ul. Niebrowskiej 10 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- wymiana i naprawa podłóg,
- naprawa tynków wewnętrznych,
- ścianki k-g,
- rozebranie ścianek drewnianych,
- wymiana stolarki drewnianej wewnętrznej i okna PCV z nawiewnikami,
- roboty hydrauliczne – wykonanie podejść wod-kan montaż osprzętu,
- zeskrobanie i zmycie starej farby,
- przecieranie istniejących tynków z jednokrotnym malowaniem,
- wywiezienie materiału pochodzącego z rozbiórki.

2. Termin wykonania zamówienia – do 45 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – brak.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – brak.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont lokalu mieszkalnego nr 28 w budynku przy ul. Niebrowskiej 10 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 20.03.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 20.03.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na remont lokalu mieszkalnego nr 28 przy ul. Niebrowskiej 10 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 13.03.2018
Dokument oglądany razy: 632