bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Pl.Narutowicza 7

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie wew instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej w lokalu użytkowym „A” w budynku usługowym przy PL. Narutowicza 7 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05.03.2018r. do godz. 9,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 26.270,36 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp. Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 F.U.H. „MAGMA” Marcin Furmańczyk, 95-006 Brójce, Wola Rakowa ul. Nowiny 13A 18.270,62 zł                             100
2 EKO-SERWIS Technika Grzewcza, Tomaszów Maz. ul. Mireckiego 27 34.858,74 zł 52,41

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca - F.U.H. „MAGMA” Marcin Furmańczyk, uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 20.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 09.03.2018
Dokument oglądany razy: 667