bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach TBS

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wymianę okien i drzwi wejściowych do lokali w budynkach zarządzanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
wymiana okien i drzwi wejściowych do lokali w budynkach zarządzanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.
Zakres prac:
- demontaż starej stolarki okiennej/drzwiowej,
- montaż nowej stolarki okiennej/drzwiowej
- uzupełnienie tynków na ościeżach,
- przecieranie istniejących tynków na ościeżach,
- malowanie ościeży farbą akrylową białą,
- demontaż i montaż zewnętrznego parapetu z blachy powlekanej/ocynkowanej,
- inne prace towarzyszące.

2. Termin wykonania zamówienia – do 31.12.2018r. lub do wyczerpania środków finansowych.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%, w tym:
- okna profil bezołowiowy 5 komorowy, szyba U=1,0 W/m2K kolor biały, okucia standardowe, jedno skrzydło rozwierne, drugie uchylno-rozwierne, nawiewnik powietrza higrosterowany – 5%,
- okna profil bezołowiowy 5 komorowy, okno U=1,1 W/m2K kolor biały okucia standardowe, jedno skrzydło rozwierne, drugie uchylno-rozwierne, nawiewnik powietrza higrosterowany – 15%,
- okna profil bezołowiowy 5 komorowy, okno U=1,1 W/m2K kolor biały okucia standardowe, okna wieloskrzydłowe skrzydła rozwierne, jedno uchylno-rozwierne, nawiewnik powietrza higrosterowany – 10%,
- okna profil bezołowiowy 5 komorowy, okno U=1,1 W/m2K kolor biały okucia standardowe, okna wieloskrzydłowe, jedno skrzydło rozwierne, drugie uchylno-rozwierne, pozostałe fix, nawiewnik powietrza higrosterowany – 8%,
- okna profil bezołowiowy 7 komorowy, okno U=0,9 W/m2K kolor biały od zewnątrz, kolor inny niż biały od wewnątrz, okucia wzmocnione ,antywłamaniowe, klamki z kluczykiem jedno skrzydło rozwierne, drugie rozwierno-uchylne, nawiewnik powietrza higrosterowany – 5%,
- drzwi zewnętrzne konstrukcji stalowej pokryte blachą ocynkowaną o gr. 0,7 mm, skrzydło i futryna w okleinie drewnopodobnej PCV, wypełnione pianką poliuretanową, w kpl.: 2 polskie zamki, klamki i próg ze stali nierdzewnej – 20%,
- drzwi zewnętrzne stalowe, skrzydło gr. 56 mm, skrzydło i ościeżnica w okleinie drewnopodobnej PCV, wypełnienie polistyren, w kpl. ościeżnica, dwa polskie zamki trzpieniowe, klamki, wizjer i opaski-próg – 20%,
- drzwi aluminiowe, skrzydło gr. 55 mm, kolor wg palety kolorów, profil cieplny w kpl ościeżnica, dwa zamki trzpieniowe, klamki, opaski i próg – 10%
- samozamykacz – 1%,
- elektrozaczep – 1%
- zakres przy zmniejszeniu otworu drzwiowego (wykonanie nadproża + zamurowanie otworu + wykonanie tynku cementowo-wapiennego) – 3%,
- parapet zewnętrzny z blachy powlekanej/ocynkowanej - 2%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50.000,00 zł.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wymiana okien i drzwi wejściowych do lokali w budynkach zarządzanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz.– nie otwierać przed: 19.03.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 19.03.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na wymianę okien i drzwi wejściowych do lokali w budynkach zarządzanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 20.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 09.03.2018
Dokument oglądany razy: 798