bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

montaż przewodów kominowych Wschodnia 22 m 6

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie zaleceń z protokołu kominiarskiego – św. Antoniego 20 w Tomaszowie Maz.


1. Zakres prac:
- dobudować wentylację wywiewną łazienki,
- dobudować wentylację wywiewną kuchni,
- dobudować przewód kominowy dymowy do kuchni węglowej,
- dobudować przewód kominowy dymowy do pieca kaflowego.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Montaż przewodów kominowych do lokalu nr 6 w budynku przy ul. Wschodniej 22 w Tomaszowie Maz.– nie otwierać przed: 26.03.2018r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.03.2018r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 26.03.2018r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na montaż przewodów kominowych – Wschodnia 22 m 6 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów: Marek Biernacki.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 20.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 16.03.2018
Dokument oglądany razy: 591