bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

roboty remontowe - Piłsudskiego 11

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie niwelacji i utwardzenia terenu destruktem oraz naprawa ściany wraz z wykonaniem tynku cementowo-wapiennego na posesji przy ul. Piłsudskiego 11 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- przygotowanie podłoża pod wykonanie tynku – 33.00 m2,
- wykonanie tynku cementowo-wapiennego – 33.00 m2,
- demontaż schodów betonowych – dwa stopnie 0.30x0.19x1.00*2,
- niwelacja terenu 240.00 m2,
- korytowanie, rozłożenie i utwardzenie destruktu wraz z miejscowym dogrzaniem 240.00 m2,
- utylizacja i wywóz materiałów z rozbiórki.

2. Termin wykonania zamówienia – do 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – brak.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – brak.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Roboty remontowe na posesji przy ul. Piłsudskiego 11 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 20.03.2018r. godz. 11,30.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2018r. do godz. 11,00.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 20.03.2018r. o godz. 11,30.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na roboty remontowe na posesji przy ul. Piłsudskiego 11 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 13.03.2018
Dokument oglądany razy: 666