bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont ogrodzenia, utwardzenie terenu - Piłsudskiego 12

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem obudowy na pojemniki na posesji przy ul. Piłsudskiego 12 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- demontaż ogrodzenia betonowego i wykonanie nowego z paneli systemowych grubości pręta 5 mm zabezpieczone antykorozyjnie powłoką ocynkową ogniową na podmurówce z płyty betonowej wysokość słupka z podmurówką 170cm, słupki przekroju 60mmx40mm,
- brama szerokość 4 metrów , przesuwna z zamkami, klamkami, rolkami –/kompletna/ na słupkach metalowych z powłoką ocynkowaną ogniową o przekroju 100mmx100mmx4mm,
- wykonanie i montaż wiaty metalowej na pojemniki śmieci, zadaszonej i zamykanej o wymiarach 4.00 m na 2.50m,
- niwelacja terenu,
- utwardzenie dojazdów kostką betonową grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wcześniejszym zagęszczeniu tłuczeniem -330 m2,
- obłożenie krawężnikiem 55 m,
- spoinowanie piaskiem -330,00 m2,
- utylizacja i wywóz materiałów z rozbiórki.

2. Termin wykonania zamówienia – do 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont ogrodzenia, utwardzenie terenu, wykonanie obudowy na pojemnik na posesji przy ul. Piłsudskiego 12 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 21.03.2018r. godz. 10,00.
 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2018r. do godz. 9,30.
 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 21.03.2018r. o godz. 10,00.
 Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na remont ogrodzenia, utwardzenie terenu, wykonanie obudowy na pojemnik na posesji przy ul. Piłsudskiego 12 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 14.03.2018
Dokument oglądany razy: 699