bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont klatek - Wschodnia 16-18

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont 2 klatek schodowych w budynku przy ul. Wschodniej 16/18 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- odbicie odparzonych tynków i wykonie nowych,
- rozbiórka podsufitek z płyt pilśniowych,
- demontaż wykładziny podłogowej,
- przygotowanie powierzchni pod malowanie emulsyjne i olejne
-przyklejenie siatki na ścianach
- wymiana drewnianej balustrady,
- dwukrotne malowanie schodów drewnianych,
- naprawa i czyszczenie z gruntowaniem schodów betonowych,
- przybicie płyty OSB na deski podłogowe,
- położenie wykładziny PCV z warstwą izolacyjną rulowaną,
-listwy przyścienne drewniane w kolorze wykładziny,
-warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej,
-wykonanie nowego podkładu i ułożenie płytek posadzkowych V klasy ścieralności i antypoślizgowe, gresowe, mrozoodporne,
-cokoliki płytkowe,
-okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym na sufitach,
- okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych naklej na ścianach,
-dwukrotne malowanie emulsyjne ścian i sufitów
-malowanie lamperii wraz z dwukrotnym szpachlowaniem
- wywózka materiałów pochodzących z rozbiórki

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy kosztorys ofertowy.

2. Termin wykonania zamówienia – do 60 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont 2 klatek schodowych w budynku przy ul. Wschodniej 16/18 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 23.03.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 23.03.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na remont 2 klatek schodowych w budynku przy ul. Wschodniej 16/18 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

/druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 29.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 15.03.2018
Dokument oglądany razy: 612