bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont lokalu Mickiewicza 46 m 2

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont lokalu nr 2 w budynku przy ul. Mickiewicza 46 w Tomaszowie Maz.


1. Na zakres prac składa się:
- demontaż kasetonów sufitowych,
- rozebranie obicia ścian drewnianych, zerwanie starych tapet,
- okładziny ścian z płyt k-g,
- wymiana stolarki drewnianej – okna, drzwi do łazienki,
- wykonanie ścianki działowej k-g,
- zeskrobanie i zmycie starej farby,
- jednokrotne malowanie,
- mycie płytek ściennych i podłogowych zadymionych,
- wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 45 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 46 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 26.03.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.03.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 26.03.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na remont mieszkania nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 46 Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 29.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 16.03.2018
Dokument oglądany razy: 669