bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont lokalu - Konstytucji 31 m 35

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont lokalu mieszkalnego nr 35 w budynku przy ul. Konstytucji 31 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- zerwanie wykładziny PCV,
- zerwanie tapety ze ścian,
- zamontowanie drzwi wejściowych do lokalu i łazienki,
- wydzielenie pomieszczenia WC, ścianka z płyt GK,
- montaż parapetów i nawiewników,
- nabicie płyty OSB w lokalu na podłodze,
- szpachlowanie ścian i sufitów szpachlą gipsową,
- malowanie dwukrotne ścian i sufitów z gruntowaniem,
- demontaż baterii, sedesu.

Zamawiający wymaga załączenia do oferty szczegółowego kosztorysu.

2. Termin wykonania zamówienia – do 40 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – brak.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – brak.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont lokalu mieszkalnego nr 35 w budynku przy ul. Konstytucji 31 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 05.04.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.04.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 05.04.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na remont lokalu mieszkalnego nr 35 w budynku przy ul. Konstytucji 31 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

kosztorys_nakladczy.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 05.04.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 28.03.2018
Dokument oglądany razy: 584