bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

projekt rozbiórki i budowy komórek - Antoniego 20ai 18a

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na Wykonanie projektu rozbiórki starych i budowy 13 nowych komórek wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę na posesji przy ul. św. Antoniego 20a i 18a w Tomaszowie Maz.


1. Zakres prac:
- projekt rozbiórki wraz z pozwoleniem na rozbiórkę,
- projekt budowy 13 komórek o wymiarach 2.50m x 2.50m wraz z pozwoleniem na budowę,
- kosztorys inwestorski,
- przedmiar

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, architektoniczne projektowe oraz wpis do izby inżynierów.

2. Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie projektu rozbiórki starych i budowy 13 nowych komórek na posesji przy ul. Antoniego 20a i 18a w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 09.04.2018r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.04.2018r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 09.04.2018r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na wykonanie projektu rozbiórki starych i budowy 13 nowych komórek na posesji przy ul. Antoniego 20a i 18a w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_Oferta.pdf

decyzja_o_warunkach_zabudowy.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 10.04.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 30.03.2018
Dokument oglądany razy: 665