bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont elewacji, malowanie klatek, utwardzenie - Warszawska 54

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont elewacji, malowanie klatek, utwardzenie dojść do budynku na posesji przy ul. Warszawskiej 54 w Tomaszowie Maz.


1. Na zakres prac składa się:
Elewacja:
- wykonanie izolacji pionowej budynku,
- uzupełnienie tynków zewnętrznych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenie ścian styropianem gr. 10cm i 5 cm,
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego,
- malowanie balustrad i drzwi metalowych,
- wykonanie opaski betonowej,
- wykonanie podestów wejściowych do budynku z kostki,
- odpływy od rur spustowych ze ścieków betonowych,
- rusztowanie przyścienne,
- wywiezienie materiału pochodzącego z rozbiórki.
Klatka schodowa:
- przecieranie istniejących tynków wraz ze skrobaniem i przygotowaniem podłoża pod dwukrotne malowanie farbą emulsyjną,
- gruntowanie ścian i sufitów,
- malowanie olejem elementów drewnianych,
- dwukrotne szpachlowanie i malowanie lamperii,
- demontaż wykładziny podłogowej,
- przykręcenie płyty OSB do podłóg,
- ułożenie wykładziny podłogowej,
- obudowa rur płytą OSB i pomalowanie farbą olejną,
- malowanie stopni schodowych.
Teren posesji
- rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm,
- wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej wraz z obrzeżami,
- wywózka gruzu.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kosztorys szczegółowy

2. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont elewacji, malowanie klatek, utwardzenie dojść do budynku przy ul. Warszawskiej 54 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 10.04.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 10.04.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na remont elewacji, malowanie klatek, utwardzenie dojść do budynku na posesji przy ul. Warszawskiej 54 Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

przedmiar_malowanie_klatki.pdf

przedmiar_remont_elewacji.pdf

przedmiar_utwardzenie_dojscia.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 10.04.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 30.03.2018
Dokument oglądany razy: 574