bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - wymiana wodomierzy

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: wymiana i dostarczenie wodomierzy.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 03.04.2018r. do godz. 9,30 została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp. Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. O/Łódź Łódź ul. Łąkowa 7a 11.309,76 zł                    100

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 10.04.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 03.04.2018
Dokument oglądany razy: 545