bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

naprawa pęknięcia ściany budynku - Głowackiego 13

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Naprawa pęknięcia na ścianie południowej budynku przy ul. Głowackiego 13 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- przygotowanie ściany do montażu wzmocnienia,
- przygotowanie belek spinających,
- osadzenie elementów spinających w murze,
- malowanie konstrukcji wzmacniającej.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
- kosztorys ofertowy,
- wykaz robót.

2. Termin wykonania zamówienia – do 40 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia w wykonywaniu robót o podobnym zakresie.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – wykaz co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu wzmocnienia konstrukcji budynku.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Naprawa pęknięcia na ścianie południowej Głowackiego 13 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 16.04.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 16.04.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na naprawę pęknięć na ścianie południowej – Głowackiego 13 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załaczniki:

opinia_wstepna_ekspertyza.pdf

kosztorys_nakladczy.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdf

doswiadczenie_zawodowe.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 20.04.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 06.04.2018
Dokument oglądany razy: 616