bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont mieszkania - Główna 8 m 5

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Głównej 8 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- wymiana i naprawa podłogi w pomieszczeniu łazienki,
- zerwanie wykładziny podłogowej,
- rozebranie okładziny ściennej,
- demontaż brodzika i ustępu w miska fajansową,
- nadbudowa ścianki działowej k-g,
- demontaż kasetonów na suficie,
- zeskrobanie i zmycie starej farby,
- przecieranie istniejących tynków z jednokrotnym malowaniem,
- malowanie drzwi drewnianych wewnętrznych,
- montaż drzwi łazienkowych i wymiana drzwi wejściowych do lokalu,
- wywiezienie materiału pochodzącego z rozbiórki.

2. Termin wykonania zamówienia – do 45 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – brak.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – brak.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Głównej 8 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 17.04.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.04.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 17.04.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na remont lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Głównej 8 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 20.04.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 09.04.2018
Dokument oglądany razy: 600