bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont klatek schodowych - Piłsudskiego 24

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont 3 klatek schodowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 24 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- zeskrobanie starej farby wraz z przecieraniem tynków, likwidacja zacieków,
- przygotowanie powierzchni pod malowanie emulsyjne i olejne,
- demontaż wykładziny PCV,
- wymiana stopni schodowych impregnowanych i malowanych,
- wymiana drewnianych balustrady wraz z pomalowaniem,
- dwukrotne malowanie olejne schodów drewnianych,
- montaż parapetów drewnianych impregnowanych, malowanych,
- położenie płytek posadzkowych V klasy ścieralności, antypoślizgowe z spoiną elastyczną wzór uzgodnić z inwestorem,
- cokoliki płytkowe na klej z spoiną elastyczną,
- przybicie płyty OSB do podestów,
- montaż listew przejściowych drewnianych malowanych w kolorze wykładziny,
- położenie wykładziny z warstwą izolacyjną,
- okładziny ścianki działowe z płyt gips kart na ruszcie stalowym 50,
- sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym,
- przyklejenie warstwy siatki na ścianach,
- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej,
- dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową lamperii z dwukrotnym szpachlowaniem,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów,
- dwukrotne malowanie elementów drewnianych,
- montaż i demontaż drzwi wejściowych do klatki schodowej, aluminiowe systemowe z ciepłą wkładką termiczną, ościeżnicą, samozamykaczem, zamkami, klamkami, progiem /kompletne/,
- montaż i demontaż drzwi drewnianych wewnętrznych wraz z ościeżnicą, klamkami zamkami, progami-kompletne /piwnica, strych/,
- naprawa stopni masą lastrykową,
- naprawa schodów zewnętrznych betonem,
- wywózka i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej remontowanego lokalu.

2. Termin wykonania zamówienia – do 60 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy kosztorys ofertowy,

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: remont 3 klatek w budynku przy ul. Piłsudskiego 24 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 18.04.2018r. godz. 9,30.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2018r. do godz. 9,00.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 18.04.2018r. o godz. 9,30.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na remont 3 klatek schodowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 24 w Tomaszowie Maz.


Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 20.04.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 10.04.2018
Dokument oglądany razy: 579