bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie ogrodzenia panelowego - Warszawska 58/60

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie ogrodzenia panelowego na posesji przy ul. Warszawskiej 58/60 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia - wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką o długości ca 60 mb na posesji przy ul. Warszawskiej 58/60 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
- demontaż 12 szt. słupów betonowych,
- wykonanie i montaż bramy wjazdowej o szerokości 4,0 m o wysokości 1,6m i furtki 1,0m szerokości i 1,60 wysokości wraz z zamkami,
- montaż ogrodzenia panelowego na istniejącej podmurówce o wys. 1,53 m,
- montaż ogrodzenia panelowego pomiędzy komórkami na cokole z płyt betonowych 20cm,
- wywózka materiału pochodzącego z rozbiórki.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 45 dni od daty podpisania umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – brak wymagań.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie ogrodzenia panelowego na posesji przy ul. Warszawskiej 58/60 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 19.04.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 19.04.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką na posesji przy ul. Warszawskiej 58/60 w Tomaszowie Maz.


Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 20.04.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 10.04.2018
Dokument oglądany razy: 578