bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont klatki schodowej Zgorzelicka 12

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Zgorzeleckiej 12 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- przygotowanie ścian do malowania,
- malowanie dwukrotne ścian i sufitów z gruntowaniem,
- malowanie nowych lamperii,
- wymiana wykładziny PCV oraz ułożenie nowej,
- ułożenie płytek ceramicznych z cokolikami na parterze,
- wykonanie drzwi wejściowych do piwnicy,
- malowanie schodów, drzwi wejściowych,
- naprawa dymnika dachowego,
- naprawa chodnika podestu przed wejściem do budynku od ulicy,
- malowanie desek ścian komórek na strychu.

2. Termin wykonania zamówienia – do 40 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy kosztorys ofertowy,

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Zgorzeleckiej 12 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 24.04.2018r. godz. 9,30.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2018r. do godz. 9,00.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 24.04.2018r. o godz. 9,30.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Zgorzeleckiej 12 w Tomaszowie Maz.


Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

kosztorys_nakladczy.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 26.04.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 16.04.2018
Dokument oglądany razy: 656