bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont pokrycia dachowego - Warszawska 21/23

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 21/23 (budynek główny) w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:
- wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu,
- wymiana obróbek blacharskich,
- uzupełnienie tynku kominów ponad dachem i pod dachem,
- wymiana rynien dachowych,
- naprawa pokrycia dachowego – jednokrotne krycie papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm.

Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej remontowanego lokalu.

2. Termin wykonania zamówienia – do 45 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy kosztorys ofertowy,

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Warszawskiej 21/23 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 24.04.2018r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2018r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 24.04.2018r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Warszawskiej 21/23 w Tomaszowie Maz.


Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 26.04.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 16.04.2018
Dokument oglądany razy: 625