bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont budynku Jana Pawła 17

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 17 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- szalowanie ścian zewnętrznych boazerią na ruszcie drewnianym,
- dwukrotne malowanie boazerii,
- montaż ćwierćwałków, cokołów,
- montaż deski okapowej,
- montaż boazerii na okapach,
- demontaż rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich,
- montaż rynny Ø 150 i rury Ø 120, obróbek blacharskich blachy ocynkowanej grubości 0.55mm,
- demontaż i montaż drzwi drewnianych kompletnych z futryną, zamkami, klamkami, samozamykaczem,
- naprawa pokryć dachowych poprzez umocowanie i zakitowanie,
- jednokrotne krycie papą termozgrzewalną grubości 5.2 mm,
- utylizacja materiału z rozbiórki.

Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej remontowanego lokalu.

2. Termin wykonania zamówienia – do 45 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy kosztorys ofertowy,

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: remont budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 17 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 25.04.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 25.04.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na remont budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 17 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 26.04.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 17.04.2018
Dokument oglądany razy: 642