bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont i przebudowa mieszkania - Akajowa 1

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont i podział lokalu mieszkalnego – nadbudowy w budynku przy ul. Akacjowej 1 w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:

- rozbiórka ścianek działowych,
- budowa ścianek działowych k-g,
- wykucie w ścianach dwóch otworów drzwiowych wraz z obsadzeniem nadproży,
- zerwanie wykładziny podłogowej,
- likwidacja wykwitów i zagrzybienia na sufitach,
- rozebranie okładziny drewnopodobnej na sufitach,
- wykonanie okładziny z płyt k-g niepalnych na sufitach,
- wymiana drzwi wejściowych do lokali,
- wywiezienie materiału pochodzącego z rozbiórki,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- wykonanie instalacji wod – kan,
- wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania,
- wywóz i utylizacja wszelkich materiałów uzyskanych z rozbiórek,
- oferent jest obowiązany do obejrzenia lokalu przed złożeniem oferty.

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z załączonym projektem


2. Termin wykonania zamówienia – do 11.06.2018r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy kosztorys ofertowy,

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: remont mieszkania przy ul. Akacjowej 1 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 26.04.2018r. godz. 9,30.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2018r. do godz. 9,00.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 26.04.2018r. o godz. 9,30.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na remont mieszkania przy ul. Akacjowej 1 w Tomaszowie Maz.


Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz.

załączniki:

dokumentacja:

budowlane.pdf

elektryka.pdf

rozbiorki.pdf

tablica.pdf

wod-kan.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 02.05.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 18.04.2018
Dokument oglądany razy: 767