bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont klatek - Piłsudskiego 11

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont 3 klatek schodowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 11 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- zeskrobanie starej farby wraz z przecieraniem tynków, likwidacja zacieków,
- przygotowanie powierzchni pod malowanie emulsyjne i olejne,
- demontaż wykładziny PCV,
- wymiana stopni schodowych impregnowanych i malowanych,
- wymiana drewnianych balustrady wraz z pomalowaniem,
- dwukrotne malowanie olejne schodów drewnianych,
- montaż parapetów drewnianych impregnowanych, malowanych,
- warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej,
- położenie płytek posadzkowych V klasy ścieralności, antypoślizgowe z spoiną elastyczną wzór uzgodnić z inwestorem,
- cokoliki płytkowe na klej z spoiną elastyczną,
- przybicie płyty OSB do podestów,
- położenie wykładziny z warstwą izolacyjną,
- montaż kotew chemicznych w technologii HFX, wzmacnienie ścian,
- ścianki działowe z płyt gips.kart na ruszcie stalowym 75,
- sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym,
- tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku,
- dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową lamperii z dwukrotnym szpachlowaniem,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów,
- dwukrotne malowanie elementów drewnianych,
- montaż i demontaż drzwi wejściowych do klatki schodowej, stalowe, systemowe z ciepłą wkładką termiczną, ościeżnicą ,samozamykaczem, zamkami, klamkami, progiem/kompletne/,
- montaż i demontaż drzwi drewnianych wewnętrznych wraz z ościeżnicą, klamkami zamkami, progami-kompletne /piwnica, strych/,
- rozebranie podłoża betonowego o gr. 10cm,
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grub.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- wywózka i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.

2. Termin wykonania zamówienia – do 60 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy kosztorys ofertowy,

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: remont 3 klatek w budynku przy ul. Piłsudskiego 11 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 07.05.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.05.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 07.05.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na remont 3 klatek schodowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 11 w Tomaszowie Maz.


Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załączniki:

przedmiar_1.pdf

przedmiar_2.pdf

przedmiar_3.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 08.05.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 26.04.2018
Dokument oglądany razy: 632