bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont lokalu - Pl.Kościuszki 1 m 1

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont lokalu mieszkalnego nr 1 przy Pl. Kościuszki 1 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- zeskrobanie i zmycie starej farby,
- demontaż wykładziny i paneli podłogowych,
- przecieranie istniejących tynków na ścianach i sufitach,
- wymiana okien w pokoju i kuchni,
- rozbiórka ścianki w wc,
- częściowe zamurowanie otworu okiennego,
- budowa ścianki gipsowo-kartonowej wydzielającej łazienkę,
- demontaż i montaż drzwi wejściowych do mieszkania i drzwi wewnętrznych do łazienki,
- wylewka w łazience wraz z izolacją przeciwwilgociową,
- zbrojenie siatką stalową wylewki cementowej,
- wykonanie podejść kanalizacyjnych i wodociągowych do umywalki i zlewozmywaka,
- jednokrotne gruntowanie i malowanie ścian farbami emulsyjnymi,
- jednokrotne gruntowanie i malowanie sufitów farbami emulsyjnymi,
- montaż przewodu wentylacyjnego w łazience i kuchni,
- utylizacja gruzu.

2. Termin wykonania zamówienia – do 45 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy Pl. Kościuszki 1 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 08.05.2018r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2018r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 08.05.2018r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy Pl. Kościuszki 1 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

obmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 09.05.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 30.04.2018
Dokument oglądany razy: 576