bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wzmocnienie ściany - Farbiarska 9\11

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Wzmocnienie ściany szczytowej budynku przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- przygotowanie ściany do montażu wzmocnienia,
- wklejenie prętów fi 8 mm metodą ujętą w ekspertyzie,
- uzupełnienie tynków zewnętrznych,
- ustawienie rusztowań zewnętrznych

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

2. Termin wykonania zamówienia – do 45 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: wzmocnienie ściany szczytowej budynku przy ul. Farbiarska 911 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 14.05.2018r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2018r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 14.05.2018r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na wzmocnienie ściany szczytowej budynku przy ul. Farbiarskiej 911 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

ekspertyza.pdf

kosztorys_nakladczy.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 14.05.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 04.05.2018
Dokument oglądany razy: 544