bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont pokrycia dachowego i rozbiórka WC - Majowa 96a

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont pokrycia dachowego na budynku komórek lokatorskich i rozbiórka budynku WC na posesji przy ul. Majowej 96a w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- wymiana konstrukcji drewnianej i pokrycia na budynku komórek lokatorskich,
- montaż obróbek blacharskich,
- uzupełnienie tynku na ścianach,
- wymiana drzwi do komórek,
- rozbiórka murowanego WC i zasypanie dołu kloacznego,
- wykonanie podkładu betonowego pod pojemniki na śmieci,
-wywóz materiału pochodzącego z rozbiórki i utylizacja papy.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 45 dni od daty podpisania umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć kosztorys ofertowy,

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont pokrycia dachowego na komórkach i rozbiórka WC na posesji przy ul. Majowej 96a w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 21.05.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.05.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 21.05.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „Remont pokrycia dachowego na komórkach i rozbiórka WC na posesji przy ul. Majowej 96a w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

obmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.05.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 11.05.2018
Dokument oglądany razy: 497