bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

konserwacja instalacji i odbiorników gazu ziemnego - TTBS

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert dot.
„wykonania prace konserwacyjne dla prawidłowej eksploatacji instalacji i odbiorników gazu ziemnego w budynkach administrowanych i stanowiących własność Tomaszowskiego TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.

1.Na zakres prac składa się:
1/ pełnienie pogotowania techniczno – naprawczego instalacji gazowej,
2/ przeprowadzanie przeglądów rocznych instalacji gazowych,
3/ roboty dodatkowe wynikające z przeprowadzonych przeglądów, zlecane przez Zamawiającego oraz usuwanie awarii.

2. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
4.1. zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania, posiadającą stosowne uprawnienia gazowe, SEP-dozór, eksploatacja,
- Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, iż w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał lub nadal wykonuje, co najmniej 1 usługę zbliżoną do przedmiotu zapytania.
4.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50.000,00 zł.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
- uprawnienia gazowe, SEP-dozór, eksploatacja,
- referencje potwierdzające, że prawidłowo wykonał lub nadal wykonuje co najmniej jedną usługę o podobnym przedmiocie jak przedmiot zapytania,
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i opisaną w następujący sposób: wykonanie prac konserwacyjnych dla prawidłowej eksploatacji instalacji i odbiorników gazu ziemnego w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz administrowanych i stanowiących własność Tomaszowskiego TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 04.06.2018r. godz. 1000.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.06.2018r. do godz. 930.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 04.06.2018r. o godz. 1000.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na wykonanie prac konserwacyjnych dla prawidłowej eksploatacji instalacji i odbiorników gazu ziemnego w budynkach administrowanych i stanowiących własność Tomaszowskiego TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Marzena Gieszcz.

załączniki

wykaz_budynkow.pdf

terminy_przegladow.pdf

Protokol_z_okresowej_kontroli_instal_gazowej_lokal_mieszkalny.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 04.06.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 29.05.2018
Dokument oglądany razy: 489